درخواست سازمان‌ملل؛ فشار بین‌المللی برای ممانعت از اخراج پناهندگان کره شمالی از چین


تهران– ایرنا- سازمان ملل امروز دوشنبه باری دیگر ضمن اعلام مخالفت با بازگرداندن پناهندگان کره شمالی به سرزمین خود از کشورها خواست در فشارهای دیپلماتیک آشکارای خود بر چین از اصل عدم اخراج مهاجران (نان رفولمان) حمایت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85275198/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86