فجیع‌ترین جنایت جنگی تاریخ؛ داغ اتمی هیروشمیا و ناکازاکی ۷۷ ساله شد


تهران- ایرنا- ۷۷ سال از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی به عنوان یکی از مرگبارترین جنایات جنگی تاریخ جهان توسط آمریکا می گذرد و سکوت کَر کننده عالی ترین مجامع بین المللی مدعی دفاع از حقوق انسان ها در قبال این کشتار گسترده با استفاده از غیرمتعارف ترین نوع سلاح ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84840639/%D9%81%D8%AC%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DB%B7%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87