قربانیان زمین لرزه نپال به ۱۵۷ نفر افزایش یافتتهران – ایرنا- شمار قرانیان زمین لرزه ۶.۴ ریشتری که جمعه شب نپال را لرزاند، به ۱۵۷ نفر رسید و مقامات می گویند که بیم آن می رود، شمار قربانیان افزایش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85280907/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%BE%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA